Změna vedoucího pionýrské skupiny

Výchozí situace

Dochází ke změně vedoucího (statutárního orgánu) pionýrské skupiny (pobočného spolku).

Při změně jiných funkcionářů než je vedoucí PS platí jiný postup.

Co dělat

 1. Ještě před volbou musí dotyčná osoba v souladu se Stanovami splňovat tyto podmínky (přesně viz Stanovy, část XIII. C. 2.):

  a. musí být členem Pionýra;

  b. musí písemně prohlásit, že souhlasí s volbou a že je jí znám obsah práv a povinností, které jí vzniknou;

  c. musí být starší 18 let;

  d. musí mít kvalifikaci pro výkon této funkce nebo si jí musí doplnit nejpozději do roka od zahájení výkonu funkce.

 2. Po volbě je třeba připravit:
  • úředně ověřený výpis z usnesení rady PS o provedené volbě (nejlépe dle vzoru, viz část dokumenty),
  • souhlas s uveřejněním ve Spolkovém rejstříku (je součástí vzoru),
  • doklad o bezúhonnosti nově zvoleného vedoucího PS.
 3. Oprávněná osoba (vedoucí PS / delegovaný správce PS v RISPu) upraví příslušné údaje v RISPu:
  • Menu Editace > vybrat skupinu.
  • Otevřít záložku „Funkcionáři“
  • Kliknout na osobu, která funkci zastávala doposud
  • Kliknout na tlačítko „Vyměnit funkcionáře“ a uložit.
 4. V případě, že účinnost volby nastává v průběhu roku (tedy nikoliv spolu s termínem každoroční evidence), vytvoří nový vedoucí PS / správce PS v RISPu změnový evidenční list:
  • Menu Editace > vybrat skupinu.
  • Záložka „seznam evidencí“ > vygenerovat změnový evidenční list v PDF a tlačítkem odeslat ke schválení.
 5. Do kanceláře POP je třeba následně dodat potřebné dokumenty (viz bod 2), v případě změny vedoucího PS během roku taktéž spolu s orazítkovaným a podepsaným změnovým evidenčním listem skupiny (viz předchozí bod).
 6. Funkci i agendu vedoucího PS je nezbytné protokolárně předat (vzor protokolu viz příloha C1 směrnice o hospodaření), nejlépe za přítomnosti zástupce orgánu Pražské organizace Pionýra (kontaktujte předsedu POP pro podrobnosti).

Poznámky

Pobočný spolek je povinen změnu doložit na POP do 10 kalendářních dnů od přijetí usnesení o změně vedoucího. Zároveň při rozhodování o změně postupuje PS tak, aby účinnost tohoto rozhodnutí nastala nejdříve 10 kalendářních dní po předání podkladů v předepsané podobě a rozsahu Pionýru.

Účinnost volby by tedy neměla nastávat dříve, než za 20 dnů od samotného aktu volby na radě PS – naopak je vhodné, aby rada PS před volbou stanovila její účinnost na vzdálenější datum, např. za měsíc, od 1. ledna (když je třeba rada PS na podzim) a podobně, aby se stihlo provést zápis do spolkového rejstříku včas.

V případě změn jiných funkcionářů než je vedoucí PS vizte stránku Změna funkcionáře.

Související odkazy a dokumenty

Poslední aktualizace: 24. 8. 2020

I když se snažíme o akutálnost uvedených informací, jsou uvedeny bez záruky. Kompletní a platné informace naleznete vždy v příslušných vnitřních směrnicích a dalších dokumentech.

« Zpět na seznam situací

© 2023 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz