Proběhlo II. zasedání PRP

Ve čtvrtek 8. prosince 2011 se v budově SMOSK (K-Centrum) na Senovážném náměstí 23 uskutečnilo zasedání PRP. Celý zápis najdete v Servisu POP, ale výčet toho nejdůležitějšího je popsán dále.

Proběhlo II. zasedání PRP

1. Zrušení sekce pro náctileté TeeDeeT

 • PRP ruší sekci pro náctileté TeeDeeT (nikdo proti)


2. Revokace bodu 12.3. z usnesení VI. zasedání PRP 7.12.2006

 • PRP revokuje bod 12.3. z usnesení VI. zasedání PRP dne 7.12.2006
 • PRP schvaluje výši odvodu z registračního poplatku na POP pro členy Pionýra doregistrované po 30. červnu daného roku na ½ z plné částky odvodu z registračního poplatku na POP na daný rok (nikdo proti)
 • PRP ukládá upravit pokyny k registraci 2012 dle schváleného usnesení; Z: předseda POP; T: ihned (nikdo proti)


3. Pokyny k registraci PS/PC 2012

 • PRP bere na vědomí Pokyny k registraci 2012 a ústní zdůraznění předsedy k častým chybám (netřeba odevzdávat seznamy členů, aktuální kontaktní údaje na všechny funkcionáře na PS, termín platby příspěvků,…)


4. Informace o stavu odevzdání dokumentů k zákonu 227/2009 Sb.

 • PRP vyzývá statutární zástupce těch PS/PC, kteří stále nedodali zakládací listinu a potvrzení o sídle, aby tak učinili nejpozději do dalšího zasedání PRP, které se uskuteční v březnu 2012


5. Změna „Směrnice o postihu PS (PC) při nedodržení závazných termínů“

 • PRP schvaluje úpravu „Směrnice o postihu pionýrských skupin (pionýrských center) při nedodržení závazných termínů kalendářního plánu činnosti Pražské organizace Pionýra" (pro: 23; proti: 1; zdržel se: 3)


6. Vzdělávání – PVC 01

 • PRP schvaluje plán činnosti PVC 01 na rok 2012 (nikdo proti)


7. Akce pořádané POP v roce 2011/2012

 • PRP bere na vědomí proběhlou diskusi k Bambiriádě 2012 (potřeba sestavení týmu do půlky ledna, informace z jednotlivých skupin – usnesení z minula splnilo jen 12 z 44 PS, přičemž 6 PS přislíbilo pomoc se zajištěním expozice, s přípravou však jen 1 PS)
 • PRP bere na vědomí výzvu předsedy POP k většímu zapojení skupin do akcí POP, důslednému probrání problematiky na skupinách
 • PRP bere na vědomí informaci o průběhu příprav na Setkání pražských pionýrských skupin a oddílů 2012 (8. – 10. 6. 2012; web akce http://praha.pionyr.cz/setkani; předběžně přihlášeno 5 PS; do konce dubna bude třeba odevzdat závazné přihlášky)


8. Informace o stavu TZ Morgana

 • PRP bere na vědomí informaci o stavu TZ Morgana vzhledem k ukončení užívání 32. PS Pláňata k 31.12.2011; problematické získání znaleckého posudku od p. Jedličky z Havlíčkova Brodu (vše mu dlouho trvalo – cca 2 měsíce od prvního kontaktu), odhadní cena 354 270 Kč, tržní cena 325 000 Kč; projevení zájmu o užívání od 137. pionýrské skupiny
 • PRP schvaluje užívání TZ Morgana (Hradec č.p. 47 u Ledče nad Sázavou) 137. pionýrskou skupinou na dobu určitou – 1 rok, s platností od března 2012; po uplynutí této doby má 137. pionýrská skupina právo požádat PRP o změnu smlouvy na dobu neurčitou (nikdo proti)
 • PRP ukládá připravit přesnou podobu smlouvy o užívání TZ; Z: předseda POP; T: březen 2012 (nikdo proti)


9. Dotace MŠMT 2012 – změna pravidel

 • PRP schvaluje Variantu č. 2 pro čerpání dotací MŠMT pro následující roky – nárok I. kola přičten k nároku II. kola a rozpočítán na PS; jeden termín pro vyúčtování dotací, který bude nastaven tak, aby mohlo být vyúčtování v dostatečném předstihu zkontrolováno a případně opraveno; akce po tomto termínu dodány dodatečně (podzimní prázdniny); (pro: 18; proti: 1; zdrželo se: 4)


10. Různé

 • PRP bere na vědomí informace o stránce POP na FacebookuDALŠÍ ZASEDÁNÍ PRP JE NAPLÁNOVÁNO NA ČTVRTEK 22. 3. 2012.

Publikováno: pondělí, 12.12.2011 17:23 Vložil: Michal Krtek Rejzek

Související odkazy

« Zpět na výpis článků

© 2019 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz