OŠETŘENÍ „TÁBOROVÝCH“ DĚTÍ U LÉKAŘE – JAK ŘEŠIT NUTNOST SOUHLASU RODIČŮ?

V aktuálně platném a účinném zákoně č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování je stanoveno, že k poskytnutí zdravotních služeb je dle závažnosti zákroku a jeho možných dopadů v budoucnu nutný souhlas buď jednoho, nebo obou rodičů (viz dále citace zákona).

OŠETŘENÍ „TÁBOROVÝCH“ DĚTÍ U LÉKAŘE - JAK ŘEŠIT NUTNOST SOUHLASU RODIČŮ?

V zákoně však není podrobněji stanoveno, jak závažnost zákroků posuzovat. Tím vznikl prostor pro mnoho různých výkladů, pro naši táborovou praxi (půjde ale i o kratší pobytové akce) bude podstatné, k jakému se přikloní každý jeden lékař, jehož budeme potřebovat (případně právník zdravotního zařízení). 

Citace ze zákona č 327/2011 Sb.
(2) Jde-li o nezletilého pacienta,

  1. jehož zákonnými zástupci jsou rodiče, vyžaduje se
  1. souhlas obou rodičů, a to k poskytnutí zdravotních služeb, které mohou podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života,
  2. souhlas alespoň jednoho z rodičů, a to k poskytnutí zdravotních služeb, které nejsou zdravotními službami podle bodu 1, nebo k postupu podle písmene b);

tím není dotčena možnost poskytovat zdravotní péči bez souhlasu podle § 38, (pozn.: tedy pacientovi, jehož zdravotní stav vyžaduje poskytnutí neodkladné péče a zároveň neumožňuje, aby vyslovil souhlas).

Pionýr připravil několik společných kroků, které by měly dopady tohoto zákona zmírnit:

Formulář pro rodiče – doplňující údaje účastníka: Nový formulář, ve kterém rodiče poskytují doplňující informace a souhlasy – konkrétně:

  • kontakty, kde budou po celou dobu tábora k zastižení, aby bylo možné souhlas s ošetřením rychle získat;
  • pokud nebudou v kontaktu, navržení osoby, kterou může soud určit za opatrovníka, aby mohla rodiče zastoupit (pravděpodobně prarodiče či jiní příbuzní, kteří se s dítětem dobře znají);
  • souhlas pro zdravotníka + jednu osobu (z důvodu zastupitelnosti) k poskytování informací o zdravotním stavu dítěte;
  • prohlášení, že zdravotník + jedna osoba může být přítomen „výkonu zdravotní služby“ – aby malé děti nemusely ošetření či dokonce hospitalizaci podstoupit bez přítomnosti známé osoby;
  • prohlášení rodiče o tom, že zdravotník tábora + jedna osoba jsou osobami, které mohou vydat souhlas k poskytnutí zdravotních služeb, které nejsou zdravotními službami určenými podle §35 (2)a)1 nebo podle §38.

Formulář je ke stažení na Servisu Pionýra.
Pro účastníky ve věku 15 – 18 let by rodiče měli poskytnout souhlas s tím, aby poskytování zdravotních služeb absolvovali samostatně bez nutnosti přítomnosti či souhlasu zákonného zástupce.

Doporučení:
Kromě lékaře v místě tábora kontaktujte také spádovou nemocnici, případně zařízení zajišťující rychlou zdravotní pomoc. Zde je zaprvé nutné informovat o konání tábora a předjednat případný postup. Zadruhé je nutné ověřit, která důležitá oddělení nemocnice má – zaměřte se na oční, ORL, kožní, chirurgii. Pokud některé chybí, je nutné kontaktovat nejbližší zdravotní zařízení, kde je.

Výklad Ministerstva zdravotnictví:
Do množství různých výkladů zákona se pokusilo vnést trochu jasno Ministerstvo zdravotnictví vlastním výkladem, který je k dispozici i vám – na Servisu Pionýra. Situaci sice zásadně neřeší, ale poskytuje alespoň obecný komentář poněkud zmírňující současnou „mediální“ hysterii.

Publikováno: úterý, 15.05.2012 14:38 Vložil: Jakub

« Zpět na výpis článků

© 2019 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz