Doc. PhDr. Zdena Jesenská, CSc. (1932–2013)

Odešla významná představitelka samostatného Pionýra (1968–70), která často a výrazně formulovala jeho dokumenty a cíle, včetně odmítnutí srpnového obsazení Československa.

Doc. PhDr. Zdena Jesenská, CSc. (1932-2013)

Absolvovala Gercenův pedagogický institut v Petrohradě, interní aspiranturu v Pedagogickém ústavu J. A. Komenského ČSAV. 

Pracovala na Pedagogické fakultě UK v Praze, odkud byla v roce 1970 (za trest) přeložena do Ústavu pro učitelské vzdělávání UK, později Ústředního ústavu pro vzdělávání pedagogických pracovníků. Tam se zabývala organizací a resortním výzkumem v oblasti dalšího vzdělávání učitelů. V roce 1990 byla rehabilitována a jmenována docentkou pro obor pedagogika a obnovila svou pedagogickou činnost na PedF UK. V současné době byla v důchodu.

Působila v pionýrském hnutí v různých funkcích – byla vedoucí oddílu i členkou Ústřední rady Pionýrské organizace ČSM. V únoru 1968 se stala členkou prozatímního vedení Pionýra pro země české a moravské, později členkou vedení České rady Pionýra, to ovšem pouze do r. 1970. Následně působila pouze v pionýrském oddíle Práčata (PS Modřanská trojka) na Praze 4. V roce 1990 neodmítla nabídku znovu se spolupodílet na oživení samostatného Pionýra a jako vedoucí jedné ze sekcí na vědecko-pedagogické konferenci na podzim 1990 tak přispěla k formulování programových východisek obnoveného svrchovaného Pionýra.

Z jejích prací připomínáme jednu zásadní:
Rozvíjení společenské aktivity žáků: Studie o mravní výchově dětského kolektivu (SPN, 1968)

Cílem práce je přispět k řešení některých otázek pojetí výchovy a společenské aktivity dětí a k jejich realizaci v praxi, přičemž důraz je položen na formativní význam kolektivní činnosti dětí v mimoškolní době. Po nastínění obecných filosoficko-pedagogických východisek vysvětluje autorka příčiny a podmínky aktivního či pasivního chování dětí, rozebírá úlohu pedagoga na této výchově a hledá způsoby, jimiž lze pronikat k mravnímu vědomí dětí. K tomuto účelu využívá i sociometric­kých metod.

Publikováno: čtvrtek, 17.01.2013 13:35 Vložil: Jakub Kořínek

« Zpět na výpis článků

© 2019 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz