Informace k registraci 2010

Důležité informace k registraci skupin 2010 – skupináři čtěte pozorně!

Informace k registraci 2010

Registrace PS a PC (leden)

Registrace v RISPu

Od roku 2008 mají všechny pražské PS a PC povinnost se registrovat v elektronickém systému registrace, nejlépe v „RISP“ (registrační informační systém Pionýra)1 – http://risp.pionyr.cz.

Při nesplnění této povinnosti nebudou tyto PS (PC) považovány za řádně zaregistrované a vztahují se na ně sankce s tím spojené (viz. směrnice o postihu)2.

Z předchozích registrací jsou již všichni v RISPu zaregistrováni. Stačí tedy aktualizovat údaje a seznamy členů.

V případě potíží s RISPem (ztráta hesla apod.) je možné kontaktovat pražského správce RISPu Davida Urbana – risp@praha.pionyr.cz, 776 620 116.

Upozorňujeme, že vedoucí PS (PC) nese odpovědnost3 za řádné a pravdivé vyplnění všech údajů (jména, adresy, kontakty, kvalifikace aj.) a za dodržování zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Údaje v registračním listu PS a na razítku musí odpovídat požadavkům Statutu Pionýra, Směrnice pro registraci ve sdružení Pionýr a Směrnice o hospodaření. Viz také Časté chyby v registraci, část „Chybný název jednotky“.

Pokud máte v RISPu chybný či zkomolený název PS (nerozepsané „PS“, velké „P“ v „pionýrská“, chybějící mezera za tečkou apod.), můžete si jej jednoduše opravit – vizte Rady v další části dokumentu.

Z názvu skupiny musí být zřejmá příslušnost k Pionýru!

Povinné dokumenty k registraci 2010

 1. V souvislosti se zákonem 227/2009 Sb. a 111/2009 Sb.:
  • Kopie zakládací listiny PS (doložení zakladatelské­ho úkonu)
  • Kopie souhlasu vlastníka nemovitosti se zřízením sídla

PS byly telefonicky kontaktovány tajemnicí POP ohledně povinností plynoucích z těchto zákonů, další informace šly také jinými kanály (Tuňák, HN, krajská rada). Bližší informace naleznete na webu http://zakon227.pionyr.cz – prosíme o důkladné prostudování.

 1. Registrační listy:
  • Registrační list pionýrské skupiny (centra)
  • Registrační listy oddílů a klubů
  • Seznam delegátů do KRP

Dotyčné dokumenty je nutné vytisknout z RISPu, a odevzdat 3× v papírové podobě, přičemž na každém listu musí být razítko a podpis vedoucího PS (PC) a na registračních listech oddílů/klubů navíc podpis jeho vedoucího.

Seznamy členů (přímo na skupině, v oddílech/klubech) se odevzdávat nemusejí4, ale doporučujeme je vytisknout a archivovat na PS.

Na všech registračních listech je třeba vyplnit platné telefonní či e-mailové kontakty na uvedené funkcionáře (viz také Časté chyby v registraci).

Členské příspěvky

Odvody z členských příspěvků jsou v roce 2010 stanoveny tak­to:

 • 180 Kč / 1 člen (90 Kč [Pionýr] + 90 Kč [POP])
 • 300 Kč za registraci PS/PC (Mozaika)

Příspěvky jsou splatné do 1.2.2010 na účet POP č. 2099562001/5500, variabilní symbol: evidenční číslo PS (najdete ho např. v záhlaví vašich registračních listů).

Upozorňujeme, že nejpozději v tomto termínu musí být platba připsána na účet POP, takže je třeba počítat s možným zpožděním při převodu mezi účty a platbu uhradit v rozumném předstihu.

Dále upozorňujeme na krácení dotací za pozdní odevzdání registrace nebo zaplacení příspěvků5!

Odevzdávání registrací

Papírovou registraci se všemi náležitostmi (včetně těch nutných v souvislosti se zákonem 227/2009 Sb.) je nutno odevzdat do kanceláře POP, Senovážné náměstí 24, Praha 1 (5. patro, od výtahu vpravo na konec chodby) – viz http://praha.pionyr.cz/kontakty.

Nejzazším termínem odevzdání je pondělí 1. 2. 2010, doporučujeme ale odevzdání nenechat až na tento poslední den.

Úřední hodiny POP

Standardní úřední hodiny kanceláře POP jsou následující:

 • Po: 9:00 – 16:00
 • Út: 14:00 – 19:00
 • St: 8:30 – 16:30

V souvislosti s registrací a z organizační důvodů ale platí tyto výjimky:

 • V pondělí 25. 1. 2010 jsou úřední hodiny zkráceny do 13:30
 • Ve čtvrtek 28. 1. jsou od 14:00 do 20:00
 • V pátek 29. 1. jsou od 16:00 do 18:00
 • V pondělí 1. 2. jsou prodlouženy do 18:00

Kontrola registrace

V souladu s platným usnesením PRP6, bude registrace do 10 dnů po odevzdání ze strany PS (PC) zkontrolována. Po kontrole bude PS o výsledku vyrozuměna (na kontaktní e-mail uvedený v registraci či jinak), a případné nedostatky (viz také Časté chyby) s ní budou řešeny.

Doregistrace PS a PC (červenec, srpen)

V případě doregistrace členů přineste, prosíme, do 25.8.2010 dore­gistrační list vytištěný z RISPu ve třech kopiích do kanceláře POP.

Za doregistrované členy je rovněž nutno zaplatit odvody z členských příspěvků – číslo účtu a VS jsou stejné jako pro platbu při registraci.

Výše odvodů při doregistraci je stanovena takto:

 • 135 Kč / 1 doregistrovaný člen (90 Kč [Pionýr] + 45 Kč [POP])

Individuální členství u POP

Lidem, kteří nejsou registrovaní u žádné PS ani PC, nabízíme možnost se registrovat přímo na POP. Registrační poplatek je 250 Kč7 na rok a je možné ho uhradit převodem na BÚ 2099562001/5500 nebo v hotovosti v kanceláři POP.

Formulář k individuální registraci najdete v Servisu – menu „Pražská org. Pionýra“ > „Servis POP“, adresář „Důležité informace pro rok 2010“.

Pro tyto členy to může mít výhodu levnějších akcí POP, kterých se zúčastní, a POP nemusí přicházet o své členy.

Časté chyby v registraci

 • Chybný název jednotky – z názvu subjektu (v registraci i na razítku8) musí být patrná příslušnost ke sdružení Pionýr (nezkrácený tvar slova „Pionýr“ – např. „pionýrská“).
 • Střet zájmů – revizor PS ani osoba ve vztahu blízkém9 k němu (manžel, sourozenec aj.) nesmí být členem výkonného orgánu stejné organizační jednotky10! Vedoucí PS, hospodář ani další členové vedení (a osoby blízké) nesmí tedy být na své skupině revizorem.
 • Počet členů vedení – je-li vedení PS ustaveno, musí mít alespoň 3 členy11. Kolonka „Počet členů vedení PS“ která je na registračním listu PS, tak musí být buďto nula, nebo tři a více.
 • Kvalifikace – všichni funkcionáři PS, kteří jsou ve funkci déle než rok, musí mít odpovídající kvalifikaci12. Výjimku tvoří revizor PS, který musí mít kvalifikaci v okamžiku jmenování13. Datum získání těchto kvalifikací by mělo být uvedeno v RISPu. Jak zadat kvalifikaci do RISPu, viz Rady v další části tohoto dokumentu.
 • Kontaktní údaje – nefunkční či chybné kontaktní údaje na skupinu (týká se i adresy webu) či funkcionáře (včetně vedoucího PS, hospodáře, revizora, delegáta v KRP a oddílových vedoucích). Prosíme o zadání všech kontaktních údajů včetně e-mailů a pokud jsou, tak i webů oddílu/klubů!
 • Datum jmenování vedoucího oddílu/klubu – na registračním listu musí být uvedeno datum jmenování14 vedoucího oddílu/klubu. Toto datum je třeba na registrační list oddílu/klubu dopsat ručně.
 • Splnění podmínek pro registraci oddílu/klubu – oddíl/klub se registruje na skupině, kde dokládá splnění podmínek pro svou registraci15, takže i toto datum musí být uvedeno a dopsáno ručně na registrační list oddílu/klubu (nikoliv však na registrační list PS).

Rady

 • Název skupiny – název skupiny by měl být v jednom z těchto tvarů: „33. pionýrská skupina Kvítek“ / „33. pionýrská skupina“ / „Pionýrská skupina Kvítek“. Zvláště pak pozor na malé „p“ v „pionýrská“ a mezeru za tečkou.
 • Změna jména PS v RISPu – pokud máte v RISPu chybné či zkomolené jméno PS, můžete si jej jednoduše opravit. Po přihlášení do RISP zvolte menu „PS“ > „Přehled“ a zde klikněte přímo na název vaší skupiny. Ten opravte a potvrďte tlačítkem „OK“.
 • Zadání kvalifikace člena – Po přihlášení do RISP zvolte menu „Člen“ > „Kvalifikace“ > zadejte část příjmení a člena vyhledejte, v tabulce vedle jeho jména pak zvolte odkaz „Kvalifikace“, následně odkaz „Nová“ a kvalifikace zadejte.
 • Místo konání schůzek oddílu/klubu – uvádíte-li v registraci tento údaj, prosíme o uvedení adresy (např. takto: „Senovážné náměstí 24, Praha 1“)

 1. Schváleno VI. zasedáním PRP 7.12.2006. bod 12.1
 2. „Směrnice o postihu pionýrských skupin (pionýrských center) při nedodržení závazných termínů kalendářního plánu činnosti Pražské organizace Pionýra“ s platností a účinností od 1. 1. 2009, schválena I. zasedáním PRP 15.5.2008
 3. „Směrnice pro registraci, evidenci a členské příspěvky“, bod III.2
 4. „Směrnice pro registraci, evidenci a členské příspěvky“, bod I.5, druhý odstavec
 5. „Směrnice o postihu pionýrských skupin (pionýrských center) při nedodržení závazných termínů kalendářního plánu činnosti Pražské organizace Pionýra“ s platností a účinností od 1. 1. 2009, schválena I. zasedáním PRP 15.5.2008
 6. VI. zasedáním PRP 7.12.2006. bod 12.1
 7. Schváleno III. zasedáním PRP 14. května 2009, bod 14.5
 8. „Směrnice o hospodaření ve sdružení Pionýr“, bod I.2
 9. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, § 116
 10. Statut Pionýra, bod IX.3
 11. Statut Pionýra, bod VI.B 5.b)
 12. Statut Pionýra, bod VI.F 3.
 13. Statut Pionýra, bod IX.5
 14. Statut Pionýra, bod VI.4
 15. „Směrnice pro registraci, evidenci a členské příspěvky“, bod I.3

Publikováno: pondělí, 18.01.2010 16:09 Vložil: Ondřej Machulda

Související odkazy

« Zpět na výpis článků

© 2019 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz